Általános Szerződési feltételek

a Revizor – a kritikai portál (revizoronline.com és revizoronline.hu) portál olvasói számára létrehozott REVIZOR PLUSZ tagság és az annak részeként nyújtott szolgáltatások biztosítására vonatkozóan

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a Revizoronline Kiadói Nonprofit Kft. (székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 40. 5. emelet 24. lakás, adószáma: 14878804-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-924203) mint a szolgáltatás nyújtója – a továbbiakban: Szolgáltató – és azon személyek közötti szolgáltatói szerződés feltételeit tartalmazzák, akik a revizoronline.com vagy a revizoronline.hu weboldalon erre kialakított felületen történő regisztrációt követően a REVIZOR PLUSZ tagság szolgáltatásaira előfizetnek (a továbbiakban Előfizető, Szolgáltató és Előfizető a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. Szolgáltató célja a revizoronline.com és a revizoronline.hu című portál fenntartása és működtetése. Ezen cél megvalósítása érdekében Szolgáltató emelt szintű szolgáltatásokat nyújtó tagsági programot indít, melynek keretében extra szerkesztőségi tartalmakat és egyéb extra szolgáltatásokat biztosít az oldalon mindenki számára elérhető tartalmakon és szolgáltatásokon felül. A tagsági program (REVIZOR PLUSZ) részletes ismertetése, az előfizetési típus ismertetése, kiválasztása, kifizetése a revizoronline.com és a revizoronline.hu weboldalon érhető el (a továbbiakban: Honlap).

2. A szerződés tárgya

2.1. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés értelmében a Szolgáltató előfizetési díj ellenében prémium tartalmi szolgáltatást nyújt az Előfizetőnek. Az egyes előfizetési opciókhoz tartozó szolgáltatás-tartalmakat a Szolgáltató a revizoronline.com/elofizetesek oldalán teszi közzé.

2.2. Az előfizetés a választott előfizetési időszak lejártakor automatikusan megújul. Ennek értelmében a Szolgáltató jogosult az előfizetési időszak lejártakor a következő előfizetési időszakra esedékes előfizetői díjat automatikusan beszedni mindaddig, amíg az Előfizető ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz. Az Előfizető az ezzel kapcsolatos nyilatkozatát az aktuális előfizetési időszak lejáratát megelőzően bármikor megteheti felhasználói fiókjában a “Lemondás” opcióra kattintva.

2.3 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egyes előfizetési opciókhoz tartozó szolgáltatás-tartalmakat az előfizetők előzetes értesítése mellett, bármikor egyoldalúan módosítsa: azokból szolgáltatás-elemeket kivegyen, új szolgáltatás-elemeket építsen be, vagy szolgáltatás-elemeket az egyes előfizetési opciók között átcsoportosítson. Amennyiben a módosítás az Előfizető módosítás napján hatályos előfizetését az Előfizető a jövőben nem kívánja fenntartani, az Előfizető jogosult az előfizetését a módosítás hatálybalépését követő 8 napon belül – de legkésőbb az előfizetése lejártának napjáig – a jövőre nézve felmondani azzal, hogy ebben az esetben a Szolgáltató köteles a számára az előfizetéséből időarányosan fennmaradó előfizetési díjat visszatéríteni. Amennyiben a visszatérítést az Előfizető érvényesíteni kívánja, felmondási szándékát szerk@revizoronline.com email címen jelezheti Szolgáltató felé.

3. A szerződés létrejötte

3.1. Az előfizetési folyamat, a szerződés létrejötte

3.1.1. A revizoronline.com oldalon való előfizetéshez regisztráció szükséges. A regisztráció során az Előfizetőnek kötelező az email címét, valamint jelszót megadnia. Magánszemély Előfizető továbbá köteles megadni nevét és számlázási címét, jogi személy Előfizető a cég nevét, adószámát, székhelyét. A regisztrációval létrehozott, az Előfizető által megadott adatokat és a létrejött előfizetéseket tartalmazó személyes profil tartalmát az Előfizető a “Fiókom” felületén szükség szerint módosíthatja. A Felhasználó felel azért, hogy felhasználói azonosítója és jelszava ne kerüljön illetéktelen személyek kezébe. A Szolgáltató az illetéktelen felhasználás esetleges következményeiért nem vállal felelősséget.

3.1.2. A jelen dokumentumban foglalt Általános szerződési feltételek Előfizető általi elfogadása a szerződés létrejöttének előfeltétele.

3.1.3. Az előfizetési szerződés létrejöttéhez szükséges, hogy Előfizető a Honlapon történő regisztrációt követően a Honlapon körülírt szolgáltatás csomagok valamelyikét kiválassza, a Szolgáltatónak a választott szolgáltatáshoz tartozó esedékes előfizetői díjat a felsorolt fizetési módok valamelyikén megfizesse. Ezzel a szerződés az Előfizető és a Szolgáltató közt minden további aktus nélkül létrejön, egyben a Szolgáltató kijelenti, hogy a választott szolgáltatás teljesítését megkezdi.

3.1.4 Havi előfizetés esetén az előfizetés alkalmanként 30 napra jön létre és az előfizetési idő lejártával automatikusan megújul. Három havi előfizetés esetén az előfizetés alkalmanként 90 napra jön létre és az előfizetési idő lejártával automatikusan megújul. Éves előfizetés esetén az előfizetés alkalmanként 365 napra jön létre és az előfizetési idő lejártával automatikusan megújul.

3.1.5. Az így létrejött szerződést a Szolgáltató a 3.1.1. pont szerinti regisztráció útján rögzíti. A Szolgáltató a regisztrációról, az Előfizető befizetésének teljesüléséről 48 órán belül automatikusan e-mailt küld az Előfizetőnek az általa megadott e-mail címre.

3.2. Előfizetési díj

3.2.1. A REVIZOR PLUSZ egyes szolgáltatásainak igénybevételéért a Felhasználó előfizetési időszakonként díjat fizet. Ennek mindenkori mértéke megtalálható a Honlapon. A díjakat a Szolgáltató egyoldalúan jogosult módosítani akként, hogy a díjak módosításának hatályba lépése előtt köteles erről az Előfizetőt a megadott e-mail címen tájékoztatni és felhívni a figyelmét a szerződés megszüntetésének lehetőségére és annak módjára.

3.2.2. Az előfizetési díj előfizetési időszakonként előre esedékes és tartalmazza az általános forgalmi adót és egyéb költségeket.

3.3. Fizetési módok

3.3.1. Az előfizetési díjat az Előfizető kizárólag elektronikus úton, a Stripe.com és az Apple Pay fizetési rendszerén keresztül egyenlítheti ki. A fizetési rendszerek hibájából fakadó igényét a Felhasználó kizárólag a fizetési rendszerek üzemeltetőjével szemben érvényesítheti.

3.3.2 A Stripe fizetési módhoz kapcsolódó felhasználási feltételeket a Stripe mindenkor felhasználási-, illetve adatkezelési szabályzata tartalmazza. Az aktuális szabályzatok a Stripe weboldalán érhetők el: https://stripe.com/en-hu/privacy. Személyes adatok továbbítása a Stripe felé az előfizetési tranzakció során nem történik.

3.3.3. Az Apple Pay fizetési módhoz kapcsolódó felhasználási feltételeket az Apple Pay mindenkor felhasználási-, illetve adatkezelési szabályzata tartalmazza. Az aktuális szabályzatok az Apple weboldalán érhetők el: https://support.apple.com/hu-hu/HT203027. Személyes adatok továbbítása az Apple felé az előfizetési tranzakció során nem történik.

3.4. Bizonylat kibocsátása

A Szolgáltató az előfizetésről bizonylatot bocsát ki. A Szolgáltató a bizonylatot elektronikus úton küldi meg az Előfizető által megadott e-mail címre.

4. A szerződés megszűnése

4.1. A szerződést az Előfizető a jövőre nézve bármikor felmondhatja és ezzel a szerződést egyoldalúan megszüntetheti a Honlapon. A szerződés a választott aktuális előfizetési időtartam leteltét követő napon szűnik meg. Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellegére tekintettel a szerződéstől nem jogosult elállni.

4.2 A szerződés megszűnik akkor is, ha a megújuló előfizetést az Előfizető ugyan nem mondta fel, de a Szolgáltató az előfizetői díjat technikai okból, vagy fedezethiány miatt 3 egymást követő próbálkozás alkalmával sem tudja esedékességkor beszedni.

4.3. Előfizető tudomásul veszi, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén az előfizetői díj sem egészben, sem részben nem jár vissza (kivéve a 2.3 pontban meghatározott felmondás esetén).

5. Adatkezelés

5.1. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF Előfizető általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Szolgáltató jogosult Előfizető által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként a előfizetés folyamata során a Szolgáltató birtokába kerülő adatokat, a jogszabályi keretek között kezelni, melynek keretében adattovábbítás kizárólag a 3.3. pontban meghatározottak szerint történik.

5.2. Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a REVIZOR PLUSZ-hoz kapcsolódó szolgáltatások megvalósulását célzó szoftverek az alábbi adatokat gyűjtik és kezelik:

• Az Előfizető email címe,
• Az Előfizető neve, számlázási címe
• Az Előfizető telefonszáma
• Az Előfizető oldalra történő belépésének egyes részletei
• Az Előfizető IP címe
• az Előfizető által vásárolt előfizetések nyugtái, előfizetések kezdeti dátumai, lejáratai

5.3. A Szolgáltató az Előfizető bankszámla és/vagy bankkártya adatairól nem szerez információt, így azokat nem rögzíti és nem is tárolja.

5.4. Az adatkezelésnek a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott részleteit az adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A szerződés létrejöttének feltétele, hogy az Előfizető a Honlapon elfogadja a jelen ÁSZF-ben és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

6. Panaszügyintézés

6.1. Az Előfizető a REVIZOR PLUSZ szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos Előfizetői kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
– a Szolgáltató székhelyére küldött levélben
– a Szolgáltató szerk@revizoronline.com elektronikus levélcímére küldött üzenetben.

6.2. Az Előfizető írásban közölheti a panaszát a Szolgáltatóval. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

6.3. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Előfizető lakóhelye(székhelye) vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

6.4. Egyéb, fogyasztóvédelmi igény-érvényesítési lehetőségek:

Fogyasztóvédelmi eljárás
Az Előfizető fogyasztói jogainak megsértése esetén a jogsértéstől számított 3 éven belül jogosult kérelemmel fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat az Előfizető lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el. (Elérhetőségek: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás
Az Előfizető jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Békéltető testületi eljárás
Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető panaszát elutasítja, az Előfizető jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy az Előfizető a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – az Előfizető erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett az Előfizető kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell
• az Előfizető nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
• a jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
• ha az Előfizető az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
• az Előfizető álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
• az Előfizető nyilatkozatát arról, hogy az Előfizető az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
• az Előfizető nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
• a testület döntésére irányuló indítványt,
• az Előfizető aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára az Előfizető bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában az Előfizető rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha az Előfizető meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ, elérhetőségek a http://www.bekeltetes.hu weboldalon találhatók.

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság által létrehozott https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints_hu honlapon az Előfizetők az online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül online rendezhetik. Ha panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A Szolgáltató biztosítja, hogy a jelen ÁSZF, valamint annak archivált verziói a Honlapon annak létezéséig elérhetőek legyenek magyar nyelven.

7.2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.

7.3. A jelen pontban rögzítettektől való bármilyen esetleges eltérést a Szolgáltató kifejezetten és egyértelműen, előzetesen jelzi a Honlapon.

7.4. A előfizetés nyújtásával kapcsolatos egyedi információkról a Szolgáltató kérésre a szerk@revizoronline.com elektronikus levélcímen ad tájékoztatást.